Wszystko dla Boga i Polonii...

poniedziałek 28 maja 2018

Pierwszy list św. Piotra 1,3-9.

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei:
do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie.
Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym.
Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń.
Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały
wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary — zbawienie dusz.

Księga Psalmów 111(110),1-2.5-6.9.10c.

Z całego serca będę chwalił Pana
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pańskie,
zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.
Dał pokarm bogobojnym,
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich
oddając im posiadłości pogan.
Zesłał odkupienie swojemu ludowi,
na wieki ustanowił swoje przymierze,
Wspaniała zapłata dla tych,
co według niej postępują,
a Jego sprawiedliwość
będzie trwać na wieki.


Ewangelia wg św. Marka 10,17-27.

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»
Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.
Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę».
On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną».
Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego».
Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność.
Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?»
Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».

Komentarz Św. Klemens Aleksandryjski

Nie znać Boga, to umrzeć, znać Go, żyć w Nim, kochać Go, starać się upodobnić do Niego — oto jedyne życie. Jeśli pragniecie życia wiecznego..., szukajcie wpierw poznania Boga, nawet jeśli „Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić” (Mt 11,27). Następnie poznajcie wielkość Odkupiciela i Jego nieocenioną łaskę. Apostoł Jan mówi: „Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa” (1,17)... Gdyby Prawo Mojżeszowe mogło nam dać życie wieczne, dlaczego nasz Zbawiciel miałby przychodzić na świat i cierpiałby za nas od swoich narodzin aż do śmierci, doświadczając wszystkich etapów życia ludzkiego? Dlaczego młodzieniec, który wiernie wypełniał przykazania Prawa od swojej młodości, rzuciłby się do stóp kogoś innego, aby prosić o nieśmiertelność?

Ten młodzieniec zachowywał całe Prawo, przywiązał się do niego od swojej młodości... Ale dobrze czuje, że jeśli nawet niczego nie brakuje cnocie, to brakuje mu życia. To dlatego przychodzi prosić o nie Tego, który może je dać; jest pewien, że dobrze wypełnia Prawo, jednakże błaga Syna Bożego... Cumy Prawa źle broniły go przed chybotaniem, niespokojny opuszcza to niebezpieczne kotwicowisko i przybywa zarzucić kotwicę w porcie Zbawiciela.

Jezus nie zarzuca mu niedociągnięć w wypełnianiu Prawa, ale kocha go, wzruszony tą pilnością dobrego ucznia. Jednakże uważa go jeszcze za niedoskonałego...: jest dobrym robotnikiem Prawa, ale leniwym do życia wiecznego. Święte Prawo jest jak wychowawca, który prowadzi do doskonałych przykazań Jezusa (Ga 3,24) i do Jego łaski. Jezus jest „kresem Prawa, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy” (Rz 10,4).Źródło: http://ewangelia.org/rss/v2/evangelizo_rss-pl.xml

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2018 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone